Zaujal Vás některý z naších přípravků? Již můžete objednat online objednat

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Fytovita.cz
Označení prodávajícího: FYTOVITA, spol. s r.o., Ostrožská Lhota 413, PSČ 68723, IČ: 49354671, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42594

Ceny a prezentace zboží
Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je standardní kvality. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávky:
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy
V případě nejasností má prodávající právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Dodání zboží
Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Poštovné Vám bude účtováno ve výši 89,- Kč. Balné se neúčtuje. Prodávající nebude kupujícímu účtovat poštovné v případě, pokud hodnota objednávaného zboží činí alespoň 3000,- Kč.
Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn, zejména pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Termín dodání
Pokud je zboží skladem, bude Vám odesláno nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí Vaší objednávky. Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu, budeme Vás informovat.

Způsob úhrady
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsoby:
- při zaslání zboží kupujícímu na dobírku zaplatíte při převzetí zásilky od přepravní společnosti (za platbu na dobírku je účtována cena 39,- Kč);
- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 1014502890/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Uherské Hradiště. V tomto případě je závazek úhrady ceny prodávajícímu splněn připsáním úhrady na výše uvedený účet pod přiděleným variabilním číslem, které je kupující povinen uvést.

Převzetí zboží, nabytí vlastnického práva
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě bezhotovostního převodu nabývá kupující vlastnictví ke zboží připsáním dané částky na účet prodávajícího.

Záruční doba, reklamace
Přípravky jsou určeny k bezprostřednímu použití. Skladovat je lze nejdéle po dobu 14 měsíců, v originálních neporušených obalech v suchém, tmavém skladu při teplotě do 8 °C (skladovat lze i při pokojové teplotě ale pouze po dobu max. 3 měsíců). Zboží je nutné chránit před zvlhnutím a sluncem.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Přípravky je možné používat pouze v souladu s pokynu uvedenými na jejich etiketách, prodávající neodpovídá za škody způsobené užitím či skladováním zboží v rozporu s těmito pokyny.
Kupující je povinen bez zbytečných odkladů o případných závadách a nedostatcích prodávajícího informovat. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit doklad od zakoupení zboží.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Ochrana osobních dat
Kupující na základě těchto obchodních podmínek svou objednávkou u Prodávajícího poskytuje Prodávajícímu své osobní údaje nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, příp. další. Prodávající se zavazuje takto kupujícím poskytnuté osobní údaje nevyužívat k žádným jiným účelům.

Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Právo odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a ani částečně nespotřebované a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství a dárků ke zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Mimosoudní řešení sporů, živnostenská kontrola
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodné právo
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu fytovita.cz. V závislosti na změně příslušných právních norem si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 28. května 2018

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovatkontakt
FYTOVITA, spol. s r.o. Ostrožská Lhota 413 68723 Ostrožská Lhota tel.: +420 723 198 783 tel.: +420 602 767 144
© FYTOVITA - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz
Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím